Up
Down

Feminism:

"Att vara kvinna är att ständigt gå om kring i för trånga skor.
Att vara feminist är att förstå varför och uppmana andra att
förstå att det inte är fötterna som är för stora utan skorna
som är för små!"Viktiga årtal i kvinnohistoria


SVERIGE

o 1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män.
o 1846 Kvinna får rätt att utöva handel och hantverk.
o 1872 Giftomannaskapet upphävs. Ogift kvinna myndig vid 25 år.
o 1873 Kvinna får rätt att avlägga alla akademiska examina utom teologiska och högre juridiska.
o 1884 Ogift kvinna myndig vid samma ålder som man, 21 år.
o 1901 Kvinnor får rätt till 4 veckors ledighet utan lön när de fått barn.
o 1903 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildas.
o 1912 Kvinnodagen firades för första gången i Sverige. Parollerna talade om jämlikhet, kamp mot privat egendom och kapitalets makt.
o 1919 Kvinnor får kommunal rösträtt.
o 1921 Kvinnor får allmän rösträtt. Gifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder.
o 1922 Fem första kvinnorna kommer in i riksdagen.
o 1923 Kvinna får behörighet till statstjänst.
o 1925 Kvinnor får i princip samma rätt som män till statliga tjänster.
o 1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.
o 1931 Moderskapsförsäkringen införs.
o 1935 Lika folkpension för kvinnor och män.
o 1938 Preventivmedel tillåts. Moderskapspenning åt alla.
o 1939 Kvinnor får inte sparkas från sina jobb på grund av förlossning, graviditet eller giftermål.
o 1947 Karin Kock blir första kvinnan i regeringen. Lika lön för samma tjänst för statligt anställda. Barnbidrag införs.
o 1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet.
o 1955 Arbetande kvinnor får tre månaders betald ledighet när de fött barn.
o 1958 Kvinna får rätt att prästvigas.
o 1960 Saf och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna.
o 1964 P-pillret börjar användas i Sverige.
o 1968 Den socialistiska kvinnoföreningen ”Grupp 8” bildas och börjar utge tidskriften ”Kvinnobulletinen”.
o 1970 Barnomsorgen börjar byggas ut på allvar.
o 1971 Särbeskattningen, dvs individuell beskattning av arbetsinkomst, ersätter sambeskattning.
o 1974 Föräldrar får rätt att dela på 7 månaders barnledighet. Föräldraförsäkring införs.
o 1975 FN:s kvinnoår. Ny abortlag. Kvinna får rätt att själv avgöra om abort t o m 18:de veckan.
o 1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.
o 1980 Den statliga myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO) tillsätts och jämställdhetslagen stiftas. Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. Ny lag om tronföljd: förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.
o 1982 All kvinnomisshandel på enskild plats blir brottslig. Pornografiska föreställningar på offentlig plats förbjuds. Ny namnlag:kvinnan och mannen får välja vems efternamn de vill ha när de gifter sig.
o 1983 Alla yrken öppnas för kvinnor, även inom försvaret.
o 1985 Beslut att rätt till omsorg för alla barn mellan 1,5 och 6 år ska vara genomförd inom sex år.
o 1987 Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, sambolagen.
o 1992 Ny jämställdhetslag (reviderad 1994). "Pappamånad" införs i föräldraförsäkringen.
o 1997 Första kvinnliga biskopen.
o 1998 Lag om våld mot kvinnor. Könsstympning av kvinnor förbjuds.
o 1999 Köp av sexuella tjänster förbjuds.


INTERNATIONELLT

o 1792 Mary Wollstonecraft utger “A vindication of the rights of woman”.
o 1848 Kvinnokonventet i Seneca Falls i staten New York äger rum.
o 1868 Susan B Anthony börjar utge ”The Revolution”, tidskrift för kvinnorösträtt.
o 1869 John Stuart Mill utger “The subjection of women”. Den första amerikanska rösträttsrörelsen för kvinnor bildas.
o 1883 August Bebel utger ”Die Frau in der Vergangenheit”, ”Gegenwart und Zukunft” (”Die Frau und der Sozialismus”).
o 1911 Kvinnodagen har sina rötter i kvinors kamp för rösträtt och firades för första gånen på initiativ av Clara Zetkin, tysk socialist som ägnade sitt liv åt att slåss för frihet och jämlikhet.
o 1919 Women's International League for Peace and Freedom bildas.
o 1963 Betty Friedan utger “The feminine mystique”.
o 1975 Internationella kvinnoåret.
o 1980 8:e mars utropas av FN till Internationella kvinnodagen, som ett försök att göra den till en opolitisk högtidsdag.